La Fundació Bayt al-Thaqafa seguirà gestionant l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona

09/01/2023

Que Barcelona és una ciutat religiosament diversa és una afirmació que ja no sorprèn ningú. Però, més enllà de la constatació, cal veure i poder entendre com aquesta diversitat (entre les moltes diversitats possibles) dona forma a la nostra societat i té conseqüències en l’espai públic i en les relacions interpersonals, tant individuals com col·lectives. La diversitat religiosa forma part del ventall de diversitats que constitueixen la nostra societat. Les religions formen part del patrimoni cultural, ètic i espiritual de tota la humanitat i constitueixen un element central en la construcció de la identitat de moltes persones. Totes aquestes diversitats fan de Barcelona una ciutat plural i dinàmica en la qual les entitats religioses són, com altres entitats, vertebradores del seu teixit social.

El mapa religiós i espiritual de les comunitats i entitats de Barcelona, de la mateixa manera que els seus habitants i la resta del món associatiu, és una realitat dinàmica i sempre canviant. Actualment a la ciutat hi ha 982 comunitats i entitats religioses corresponents a 28 tradicions diferents. Les tradicions amb més presència a la ciutat corresponen a les principals tradicions cristianes (catòlica, evangèlica i, en molt menor grau, ortodoxa i d’altres, com els testimonis cristians de Jehovà o l’església adventista), seguides per comunitats musulmanes i comunitats budistes. En menor grau, hi ha també representació de la resta de les principals tradicions religioses a escala internacional i d’altres de més locals o minoritàries. Aquesta diversitat de creences a Barcelona i la seva pràctica es materialitza en els 498 centres de culte que hi ha a la ciutat.

L’Oficina d’Afers Religiosos, un referent de les comunitats religioses

Bayt al-Thaqafa som l’entitat gestora de l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR), un servei municipal que funciona com a referent en temàtica religiosa i de creences i conviccions i en tot allò relacionat amb les entitats i comunitats religioses i de creences de Barcelona. L’oficina depèn del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós, dins de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, i està gestionat per la Fundació Bayt al-Thaqafa des de l’any 2013. Aquest 2022 Bayt ha estat proposada com a entitat adjudicatària de la licitació per a la gestió del servei de l’OAR, després de presentar-se al concurs públic corresponent.

Els inicis de l’Oficina d’Afers Religiosos es remunten a l’any 1998 amb la creació del Centre Interreligiós de Barcelona, un servei creat amb l’objectiu de fer un diagnòstic de la pluralitat religiosa a la ciutat i fomentar la relació entre les diferents confessions. L’any 2005 es dona un nou impuls al servei, de manera que se’l reconverteix en una oficina d’atenció directa al públic i focalitzada en la garantia de drets i l’assessorament a les comunitats. L’any 2008 l’oficina adopta el nom actual. El trasllat al carrer del Comerç l’any 2015 marca una nova etapa en el servei, amb més èmfasi en la coordinació amb altres àrees de l’Ajuntament i un augment en altres aspectes més enllà de l’atenció directa, com activitats educatives, formació tècnica i activitats de sensibilització destinades al públic en general. L’any 2019 es crea el Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós dins de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. La ubicació de l’OAR dins aquest departament implica la integració de la gestió de la pluralitat religiosa dins el marc de la interculturalitat amb la guia establerta pel nou Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030.

El públic destinatari de l’oficina comprèn les entitats i comunitats religioses i de creences de la ciutat, el personal i els serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona, i la mateixa ciutadania barcelonina. Des de l’OAR es manté una relació fluïda amb les comunitats i entitats religioses i de consciència de la ciutat, que en molts casos ha derivat  positivament cap a una relació freqüent i consolidada. Conseqüentment l’OAR ha esdevingut referent per elles.

Gestió de la diversitat religiosa amb perspectiva intercultural

Seguint els principis de la interculturalitat, l’OAR treballa amb tres objectius fonamentals. En primer lloc, garantir el dret a la llibertat religiosa i de consciència de la ciutadania barcelonina, revertint les situacions de desigualtat i dificultats d’accés que es puguin donar en aquest àmbit. La base de la professionalitat i tasca de l’OAR es basa en el dret fonamental a la llibertat religiosa i de culte recollit en l’article 16 de la vigent Constitució Espanyola. I també fonamenta el seu servei i atenció en el dret a la llibertat de pensament, consciència i religió com un element fonamental en la construcció de la societat democràtica i és imprescindible per a la convivència. Recollint la proclamació que d’aquest dret fa l’article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat recorda la responsabilitat dels governs municipals, que han d’emprendre totes les accions necessàries per garantir la llibertat religiosa i de consciència i evitar la creació de guetos (article 3.3), així com per respectar la laïcitat com a marc d’igualtat entre totes les creences i conviccions, tot promovent la tolerància mútua entre persones creients i no creients, i també entre les diferents religions (article 3.4).

En segon lloc, l’OAR treballa també per facilitar el coneixement i el reconeixement de la pluralitat religiosa present a la ciutat. En aquest sentit, porta a terme nombroses activitats culturals dirigides a la ciutadania, activitats educatives i formacions. També disposa d’una pàgina web pròpia des del 2017 amb publicacions d’interès pel públic en general i per les comunitats i entitats religioses i de consciència.

Finalment, treballa per generar espais de participació, diàleg i interacció positiva entre les diverses creences i conviccions i amb la resta de la ciutadania. En aquest sentit, destaca el seguiment del projecte dels Grups de Diàleg Interreligiós.

Actualment l’OAR està oberta al públic i es troba situada al carrer Comerç, 44 de Barcelona.

¿Nos ayudas a difundir nuestro trabajo?

Comparteix

Suscríbete al boletín

¿Quieres conocer toda la actividad de la entidad?  Haz clic aquí y forma parte de la comunidad de Bayt al-Thaqafa