Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Adhereix-te al comunicat del Consell d'Immigració de Barcelona front l'emergència COVID-19

29/04/2020

El Consell Muncipal d'Immigració de Barcelona (CMIB) ha engegat una recollida d'adhesions al seu comunicat, emès a principis d'aquest mes d'abril, en què es demanen a les administracions mesures per garantir els drets de les persones migrades davant la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19. Bayt al-Thaqafa formem part del CMIB i ja ens hem adherit al comunicat. Us animem a adherir-vos-hi també. Per fer-ho, cal enviar un correu electrònic a consellimmigracio@bcn.cat i expressar la voluntat d'adherir-se al comunicat.

A continuació us compartim una síntesi del comunicat:

Una crisi com l’actual fa visibles i fa aflorar les vulnerabilitats, i també els potencials, a nivell de tota la societat, que en altres condicions resten invisibilitzades. Entre les persones migrades i refugiades trobem un percentatge rellevant de persones que poden estar en situació vulnerable, però alhora, sovint es desconeix que un volum important tenen formació superior i moltes en el camp de la salut.

Hi trobem persones en situació de major risc tant a nivell de salut com econòmic i social, tenint en compte el racisme i la xenofòbia existent, i especialment si estan en situació irregular i sense xarxes familiars o socials. Ens referim a persones sense papers i en economia submergida, sense opció als recursos previstos davant la crisi; persones migrades grans de vegades soles i sense xarxa; persones recent arribades que busquen refugi i que encara no s’han pogut empadronar o demanar cita; persones molt vulnerables i aïllades (prostitució, sense llar, en pensions...); així com moltes persones en situació precària i amb infants a càrrec, la gran majoria vivint de lloguer i sovint en pisos compartits, i que - com moltes d’altres en aquesta crisi- es queden sense ingressos i no poden fer front a l’alimentació, al lloguer o disposar d’ordinador i wifi per seguir l’escolaritat.

Igualment, moltes persones immigrades estan treballant en tasques essencials sanitàries o de cures, sovint sense suficient protecció: tant a hospitals, com treballadores de la llar a qui no es reconeix la feina essencial de cura a persones grans o vulnerables, o en residències de gent gran, en tasques de neteja, de transport o de seguretat. D’altra banda, moltes persones estan preparades per tasques sanitàries (metges i metgesses, infermeres i infermers, auxiliars de geriatria...) però sovint no les poden exercir perquè es troben en situació irregular o no han pogut homologar titulacions.

Tot i que l’accés a la salut actualment és universal, preocupa que les persones no empadronades únicament poden accedir a atenció sanitària d’urgències en cas de gravetat. Tot i que tant l’Ajuntament de Barcelona com entitats o d’altres institucions ja estan mobilitzant recursos, cal reconèixer que són insuficients i preveure suport i ajudes amb urgència. En moltes ocasions seran els mateixos que per la població en general, però cal atendre a una realitat específica, amb diversitat cultural lingüística que requereix adaptacions i una Llei d’estrangeria, que travessa i agreuja la seva situació. Així, el Consell Municipal d’Immigració demana una regularització extraordinària de les persones immigrades per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica. Entre la població immigrada hi ha personal qualificat sanitari, sociosanitari i d’altres que podrien reforçar sectors essencials estratègics com l’alimentació. Però demanem, també, que aquesta regularització s’estengui al conjunt de veïns i veïnes en situació irregular que ja viuen a l’estat Espanyol per tal de què puguin encarar la crisi econòmica i social amb més seguretat.

Cal un esforç per tal de garantir drets a les persones més vulnerables de la societat.

Demandes a les administracions:

- Autoritzacions de residència i treball: per a les persones immigrades per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica.

- Regularització exprés: per a les persones immigrades que tenen sol·licitada i pendent l’autorització de residència i treball, tal com s’ha fet ja a Portugal.

- Atenció especial a persones migrades i refugiades vulnerables en les mesures que s’apliquin: una gran part poden veure molt reduïts o quedar-se sense ingressos per la crisi.

- Estar alerta i combatre moviments i brots racistes, xenòfobs i discriminatoris: ja presents o emergint.

- Renda garantida: suport a la creixent demanda d’una renda garantida general amb aplicació urgent.

- Garantir cobertura sanitària: adequada a tothom, independentment de la seva situació administrativa.

- Tràmits d’estrangeria i refugi: atenció i tramitació telefònica o telemàtica i reassignació de cites, respectat quan això acabi el temps d'espera dels sol·licitants; pròrroga i renovació automàtica d’autoritzacions; flexibilització dels requisits de cotitzacions i treball en les renovacions, un cop s’aixequi l’estat d’alarma.

- Resposta al control policial: estudiar i acordar procediments per facilitar la circulació necessària de persones en situació irregular (instruccions i formació a cossos de seguretat, viabilitat d’algun document...). Investigació de presumptes abusos i violència racista per part de cossos de seguretat, i activació de mecanismes interns d’avaluació.

- Treball de la llar i cures: reconèixer els seus drets laborals, segons propostes del CMIB 2017, amb ratificació urgent del conveni 189 OIT per equiparar-les a la resta de persones treballadors del Regim General de la SS, amb subsidi d’atur entre d’altres drets; Fer visible el reconeixement social i incloure de forma explícita en el decret d’alarma, com a personal essencial, a les treballadores de la llar que estiguin atenent a persones grans o en situació de vulnerabilitat en domicilis particulars; Garantir l’atenció, assessorament i material necessari per prevenir infeccions; Oferir a les que estiguin preparades llocs de treball a les residències de gent gran, facilitant llur regularització si s’escau; protegir la seguretat, els drets laborals i la salut en tots els casos, garantint també que les treballadores de la llar que fan tasques domèstiques a diversos domicilis puguin complir el confinament.

- Garantir material sanitari (mascaretes, guants, tests...) de prevenció per tot el personal en risc quotidià: persones treballadores dels geriàtrics, “riders”, neteja, o d’altres essencials durant el confinament.

- Personal sanitari immigrant: promoure i facilitar la seva homologació, regularització – si s’escau - i contractació adient: personal de medecina, infermeria, auxiliars, neteja, seguretat o d’altres necessaris.

- Habitatge. Lloguers i convivència: el CMIB s’afegeix a la demanda del Sindicat de llogateres i d’altres instàncies que reclamen una moratòria i pagament fraccionat, així com la possibilitat de condonació de lloguers promovent acords amb els propietaris particulars, ajuts públics, prevenció de desnonaments, així com mediació i assessorament durant el període de la crisi i en el moment posterior. I exigeix una atenció específica cap al relloguer d’habitacions, situació habitacional molt estesa entre la població migrada.

- Ajuts econòmics, socials i exempcions. Augmentar la dotació i millorar els criteris d’assignació d’ajuts econòmics, en coordinació amb entitats, que contemplin, incloent persones en situació irregular: alimentació i necessitats bàsiques, cobertura de deutes; màxima prioritat a ajuts per l’alimentació dels infants, garantir que les targetes moneder arribin a tota la població migrant vulnerable amb infants a càrrec; ajuts a autònoms; exempció de pagament de determinades taxes i serveis.

- Atenció als drets laborals de persones en situació irregular o precària (autònoms o d’altres): facilitar l’accés a contractes laborals en oferta: a residències, sanitat, o en el mon agrari, i estudiar mecanismes que facilitin prestació o ingressos. Regularitzar la situació de sovint “falsos autònoms” com els “riders”.

- Persones grans migrades: detectar i prevenir casos de persones soles en aïllament i sense cures.

- Treball en xarxa amb les entitats: prioritzar el suport i la col·laboració amb la xarxa d'entitats i organitzacions socials que oferim serveis d’atenció i acollida a la immigració, durant i després la crisi.

- Facilitar comunicació amb els països origen, davant la preocupació generalitzada pels familiars.

- Instar d’altres poblacions de l’Àrea metropolitana i de Catalunya a oferir cobertura a persones no empadronades i sense llar, i evitar el risc de desplaçaments.

- Previsió de futur. Garantir dotació de més personal per fer front a l'allau de sol·licituds un cop finalitzada l’alarma.

Accés al contingut complet del comunicat.

Ens ajudes a difondre la nostra feina?

Comparteix

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa